REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W CIECHANOWIE

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR+” W CIECHANOWIE

Data dodania: 03-01-2020

Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2020

W ramach rządowego Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie informuje, że rozpoczyna rekrutację uczestników zajęć w Dziennym Domu Senior+ , który będzie mieścił się w Ciechanowie przy ul. H. Sienkiewicza 32d funkcjonując w strukturach MOPS  w Ciechanowie.

Dzienny Dom „Senior + ”, świadczy wsparcie seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+,zamieszkujących w Gminie Miejskiej Ciechanów) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00.

Celem programu jest wsparcie seniorów przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach programu udostępniona zostanie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ są odpłatne. Wysokość ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika. Ustalona zostanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o skierowaniu na pobyt do Dziennego Domu Senior+ w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Ciechanowie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+. Czynność ta zostanie poprzedzona rodzinnym wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. H. Sienkiewicza 32d i na stronie www.mopsciechanow.pl/dzienny-dom-seniora

 Dokumenty rekrutacyjne stanowią:

a. wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” ( załącznik Nr 1 do Regulaminu Dziennego Domu Senior+);
b. kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik Nr 2 do Regulaminu Dziennego Domu Senior+);
c. zaświadczenie o stanie zdrowia  dot. przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ( załącznik Nr 3 Regulaminu Dziennego Domu Senior+)
d. deklaracja uczestnictwa z  oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Dziennego Domu Senior+ ( załącznik Nr 4 Regulaminu Dziennego Domu Senior+)
e. wywiad rodzinny środowiskowy sporządzony przez pracownika socjalnego MOPS w Ciechanowie
f. inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową, zdrowotną i rodzinną, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ zapraszamy do składania dokumentów u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie, w godzinach pracy instytucji.

Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu Senior+ można uzyskać pod numerem telefonu 23 672 20 91.

Do pobrania:

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe