O ośrodku

O ośrodku

Data dodania: 26-09-2017

Data ostatniej modyfikacji: 22-04-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie działa na podstawie Zarządzenia Nr 3/90 Prezydenta Miasta Ciechanowa z dnia 24 maja 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie  po raz pierwszy został przyjęty Uchwałą Nr 49/VIII/91 Rady Miasta Ciechanowa z dnia 09 września 1991 roku, aktualizowany systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z realizacją wykonywanych zadań. Obecnie obowiązujący tekst Statutu został wprowadzony Uchwałą Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie i zmieniony Uchwałą Nr 190/XIV/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany  Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie,opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2012 roku poz. 608.

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie został wprowadzony Zarządzeniem Nr 28/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z dnia 24 grudnia 2013 roku.

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu