Program 500+

Program 500+

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

 

 

Gdzie,  jak i kiedy załatwić formalności:

Realizatorem zadania Program 500+ jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie,

ul. Sienkiewicza 32 d, tel.23 672 20 91

 

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku:

 

 1. osobiście w siedzibie MOPS I piętro budynku – Punkt Obsługi Interesanta,
 2. osoby posiadające  podpis elektroniczny lub profil zaufania mogą składać wnioski drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS tzw.  emp@tii, lub Platformą e-PUAP,
 3. poprzez system teleinformatyczny udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną.

 

UWAGA!!!

 

W okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie wydłużył czas pracy przy obsłudze Programu 500+. Wnioski  będą przyjmowane:

 

-         od poniedziałku do piątku  w godzinach 800 – 1800 ,

-         w soboty 2 i 9 kwietnia 2016 roku  w godzinach 800 - 1600.

 

W pierwszym okresie realizacji Programu, od 1.04.2016 roku do 1 lipca 2016 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, rodzice otrzymają wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach, po 1 lipca 2016 roku świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

 

Sposób wypłaty:

-         przelewem na konto podane przy składaniu wniosku

-         istnieje możliwość pobierania świadczenia w kasie MOPS

 

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze:

 

Wnioskodawcą może być:

1.    jeden z rodziców,

2.    opiekun prawny,

3.    opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze dla rozwiedzionych rodziców:

 

1.    Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie ani uwzględnić dziecka w składzie rodziny, składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego na inne dziecko, które mieszka z nim w ramach nowej rodziny/związku.  

2.    Prawo do świadczenia wychowawczego ma rodzic, przy którym dziecko ma ustalony pobyt. Dziecko jest w rodzinie u rodzica sprawującego opiekę.

3.    W przypadku opieki naprzemiennej (sąd ustala opiekę w oparciu o plan wychowawczy),  dziecko jest pod opieką ojca i matki i w składzie rodziny jest u ojca i u matki. W takiej sytuacji świadczenie jest podzielne stosownie do sprawowanej opieki (wyliczany %)

 

 

Wysokość świadczenia wychowawczego i okres jego pobierania:

 

 • Świadczenie wychowawcze przyznaje się w wysokości  500 złotych miesięcznie na dziecko począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat ewentualnie do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 

Pierwszy okres zasiłkowy jest wydłużony i obejmuje okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku.

 

Kolejne okresy zasiłkowe obejmują okres od 1 października do 30 września.

 

Kryterium dochodowe:

 

 1. W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.
 2. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie  w której dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 

 1. Dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 2. Dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 3. Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Wymagane dokumenty dla  osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:

 

 1. Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy:

dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika,

dodatkowo w przypadku:

a)    opiekuna prawnego - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,

b)    opiekuna faktycznego – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

 1. Potwierdzenie stanu cywilnego rodzica:

a)    kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dodatkowego dokumentu,

w przypadku:

-         separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację,

-         rozwodu – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,

-         wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka.

 

Dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze  na pierwsze dziecko ustala się dochód poprzez:

 

 1. Wyliczenie dochodu za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny w oparciu o:

 

 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):
  • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 2. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)
  • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę;
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 

UWAGA!!!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 

1)    informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

2)    informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek,

3)    informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół Orzekania ds. Niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

-         datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

-         wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

-         datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

-         datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

-         okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

WAŻNE!!!

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

 

Pozostałe informacje o dochodach członków rodziny:

 

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy,  należy potwierdzić poniższymi dokumentami:

 

1)    W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

a.     odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

b.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

c.     zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

d.    informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

 

Uzyskanie lub utrata dochodów w trakcie otrzymywania świadczenia wychowawczego.

 

Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi uzyskiwanie nowego  dochodu, mające wpływ na prawo do świadczenia (np. podjęcie zatrudnienia, nabycie uprawnień do renty), należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający (w przypadku zwiększenia dochodu świadczenie nie będzie przysługiwać na pierwsze lub jedyne dziecko). Analogicznie, jeśli w trakcie okresu świadczeniowego nastąpi utrata dochodu należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacających świadczenie

 

Utrata dochodu:

oznacza utratę dochodu spowodowaną:

uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,  utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zmianami):

 • dokumentów określających datę utraty dochodu zaliczamy np.  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu na przykład rozliczenie podatkowe "PIT" adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie.

 

Uzyskanie dochodu:

oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Uwaga!!!


W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”).

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - zaświadczenie.

 

 

Dodatkowe informacje na temat przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego można uzyskać pod numerem telefonu 23 672 20 91 wew.13

 

 

Wzory wniosków

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu