Zespól interdyscyplinarny

Zespól interdyscyplinarny

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 20-03-2020

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powołała tzw. Zespoły interdyscyplinarne, których celem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy  domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego w obszarze gminy.

Zespól interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie miasta Ciechanowa powołanego Uchwałą Nr 27/IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011 roku wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

 • Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie,
 • Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Prokurator z Prokuratury Rejonowej,
 • Kurator Sądowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej działający przy Sadzie Rejonowym w Ciechanowie,
 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie,
 • Przedstawiciel Biura ds.. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
 • Przedstawiciel oświaty,
 • Przedstawiciel ochrony zdrowia,
 • Przedstawiciel organizacji pozarządowych

 

 

Zadania zespołów interdyscyplinarnych

Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.

Do zadań Zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.

 

Grupy robocze

Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policjioświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Zadania grup roboczych

Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Członkowie zespołów muszą zachować szczególną poufność i składać specjalne oświadczenia, w których będą się zobowiązywać do ochrony informacji i danych, które uzyskały przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w trakcie jak również po zakończeniu pracy w zespole.

 

 

Wzory wniosków

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu