Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Data dodania: 02-01-2024

Data ostatniej modyfikacji: 03-01-2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie od dnia 02.01.2024r. do dnia 12.01.2024r. prowadzi nabór wniosków do programu"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla dla osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Liczba godzin zostanie przydzielona indywidualnie każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi programu zgodnie z wnioskiem jaki został złożony przez MOPS do Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego.

Zgłoszeń do programu dokonuje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  wraz z kompletem dokumentów: karta czynności, RODO, oświadczenie o wskazaniu w siedzibie MOPS Ciechanów. Dokumenty należy złożyć w pok. 29 w MOPS Ciechanów do dnia 12.01.2024r. 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta oraz ewentualnym świadczeniem usług asystencji prosimy o kontakt z koordynatorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie :

Anna Bystrzak tel. 23 672 20 91 wew. 32

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie
Karta zgłoszenia do Programu
Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej
Klauzula informacyjna RODO

 

 

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu