INFORMACJA

INFORMACJA

Data dodania: 25-05-2018

Data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018

Mając na uwadze bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych chcielibyśmy przekazać Państwu informacje o celach, zakresie i kategoriach przetwarzanych danych oraz o przysługujących Państwu prawach zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT W SPRAWIE DANYCH

Administratorem danych jest Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów, tel. 23 6722091, e-mail służbowy: kontakt@mopsciechanow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie możliwy jest pod nr tel. 23 6722091, adres e-mail: inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie  jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów realizującą zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z realizowanymi zadaniami przetwarza dane osób ubiegających się i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym w imieniu i na rzecz MOPS usługi oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Realizacja PRAW OSÓB których dane dotyczą

Każda osoba ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • uzyskania kopii danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych,
 • usunięcia swoich danych, o ile obowiązujące przepisy nie będą się temu sprzeciwiały,
 • sprzeciwu wobec nie podlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu,
 • sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych,
 • wycofania zgody,
 • przeniesienia danych do innego administratora, w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody albo zawartej umowy.

Żądanie realizacji swoich praw można złożyć listownie na wyżej podany adres Administratora lub na adres poczty elektronicznej inspektor_ochrony_danych@mopsciechanow.pl

W celu sprawnej obsługi żądań prosimy o zamieszczanie we wniosku następujących kategorii informacji:

 • danych identyfikujących wnioskodawcę (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu),
 • uzasadnienie wniosku,
 • innych dodatkowych informacji, które umożliwiłyby Administratorowi identyfikację osoby,
 • sposób odbioru danych.

Podane we wniosku dane nie będą przetwarzane w innych celach poza realizacją żądania.

W przypadku braku danych w zasobach Administratora nie zostaną one utrwalone.

Żądania będą rozpatrywane indywidualnie. Możliwość realizacji ww. praw uzależniona jest podstawy prawnej przetwarzania danych.

Żądania realizowane będą w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Administrator nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu poinformuje o tym osobę żądającą.

Zgodnie z RODO pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat. W sytuacji nieuzasadnionych lub nadmiernych żądań Administrator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty.

Zgodnie z ROOD mają osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie swoich danych.

 

 

 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe