Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Data dodania: 22-09-2022

Data ostatniej modyfikacji: 22-09-2022

TERMINY

Wniosek o świadczenie pieniężne – tryb dodatkowy dla obywateli Ukrainy nieposiadających numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o świadczenie pieniężne – za okres 24 luty do 1 lipca 2022r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.), wprowadzający nowy termin na składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy obejmujących okresy, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. od 24 lutego do 1 lipca br.

Wnioski o świadczenie pieniężne za okresy pobytu od 24 lutego do 1 lipca 2022r. należy złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązujący od 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek o świadczenie pieniężne – za okresy od 2 lipca 2022r.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.), wprowadzający w art. 13 ust. 1e i 1f nowy termin na składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy obejmujących okresy od 2 lipca 2022 roku.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem powyższego terminu, pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązujący od 30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po upływie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem nie będą rozpatrywane.

Wniosek o świadczenie pieniężne – upływ terminu 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 583 z późn. zm.), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Na podstawie zmiany z 24 czerwca 2022 roku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. poz. 1020) wprowadzono nowe przepisy w zakresie przedłużania okresu 120 dni.

Zgodnie z treścią §4 ww. rozporządzenia, gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
 • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 przedmiotowej ustawy, tj. który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy lub który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i podlega wpisowi do ewidencji małoletnich.

Powyższe świadczenie przysługuje:

 • pkt 1 i 2 - za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
 • pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
 • pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
 • pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego".

USTAWA o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu