Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Data dodania: 22-02-2024

Data ostatniej modyfikacji: 22-02-2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest adresowany do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w  procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 2024 roku będzie obejmował wsparciem asystencji osobistej 43 uczestników Programu z niepełnosprawnościami w stopniu:

 • znacznym -  wymagających wysokiego poziomu wsparcia 31 osób (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną / mających problem z mobilnością i komunikacją, poruszających się na wózku inwalidzkim, osoby niewidome / niedowidzące),
 • 5-ro dzieci, wymagających pomocy w przemieszczaniu się do i z placówek oświatowych,
 • 7 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Planowana liczba godzin realizacji do grudnia 2024 r.: 16 662

W ramach świadczonej usługi osoby objęte działaniami Programu uzyskają pomoc w zakresie:

 • wykonywaniu czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • w przemieszczaniu się osoby z niepełnosprawnościami poza miejscem zamieszkania;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez niego miejsca;
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.


Wartość otrzymanego dofinansowania: 984 104,00 zł
Całkowita wartość:  984 104,00 zł 

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu