Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2028

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2028

Data dodania: 22-02-2024

Data ostatniej modyfikacji: 22-02-2024

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to długoterminowa i perspektywiczna koncepcja polityki społecznej, mająca na celu objęcie wsparciem osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania społeczności lokalnej. Głównym założeniem strategii jest wyrównanie szans społecznych mieszkańców miasta dzięki efektywnej współpracy wszystkich partnerów w obszarze polityki społecznej. Pomoc społeczna uzupełnia z założenia inne części systemów zabezpieczenia społecznego. Rozwiązywanie problemów społecznych jest procesem długofalowym, a wytyczanie kierunków strategicznych oparte zostało na wnikliwej diagnozie problemów społecznych występujących na terenie Miasta Ciechanów.
Opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki, problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, należy do zadań własnych miasta o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
Uchwałą Nr 775/LXXVIII/2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 01 lutego 2024 r. została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2024-2028


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA LATA 2024-2028

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu