ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Data dodania: 02-12-2020

Data ostatniej modyfikacji: 02-12-2020

Ciechanów, dnia 01.12.2020 r.

KA.ZP.2311.4.2020

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot zamówienia:

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Zamawiający:

Gmina Miejska Ciechanów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 32 D,  06-400 Ciechanów 

Tel/Fax. 23 672 20 91

e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl

zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 poz. 1342).

1. Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się: 

 1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK.
 2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi- min. 3 lata.
 3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
 4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
 5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
 6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
 7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na dzień 01.12.2020 r. zatrudnia 88 osób, w tym:

Urodzeni w latach

Ilość

I

1957 - 1964

13

II

1965 - 1975

26

III

1976 - 1986

32

IV

1987 - 1994

17

Razem

88

 

2. Informacje o negocjacjach          

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie, Zamawiający z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami przystąpi do negocjowania warunków, celem podpisania umowy (oddzielnie z każdą jednostką). Zamawiający nie jest zobowiązany do przystąpienia do negocjacji, jak również do podpisania umowy z żadnym z podmiotów który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w sytuacji, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie została podpisana.

 3. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę w sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej, należy złożyć lub przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. H. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów.
 2. Termin składania ofert upływa dnia 10.12.2020 r. o godz. 14:00. 
 3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Odbiorcy  a nie data jej wysłania.
 4. W toku badania i oceny ofert Odbiorca może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi  do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 1. W zakresie merytorycznym – Monika Lemanowicz – Dyrektor MOPS

(mail: lemanowicz.m@mopsciechanow.pl  )

tef. 23 672-20-91 wew.19

Małgorzata Lejman - Główny Księgowy MOPS

(mail: lejman.m@mopsciechanow.pl).

 1. W zakresie formalnym – Marta Sadkowska  – Starszy Inspektor -  Dział Kadr i Administracji (mail: sadkowska.m@mopsciechanow.pl ),

tef. 23 672-20-91 wew. 23

Dyrektor MOPS

/Monika Lemanowicz/

 

 • Ciechanów
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Manley - Nowoczesne strony internetowe