Zmiany kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego POMOC Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Zmiany kwalifikowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego POMOC Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Data dodania: 26-11-2020

Data ostatniej modyfikacji: 26-11-2020

 

 

KWALIFIKOWANIE ODBIORCÓW 

PROGRAMU OPERACYJNEGO PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY 2020

 

         Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie będzie odbywać się w sposób zdalny na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

W tym celu osoby ubiegające się o pomoc żywnościową powinny:

  1. nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym obsługującym dany rejon, w celu ustalenia uprawnień do tej formy pomocy ze wskazaniem organizacji, która będzie realizować dystrybucję żywności, 
  2. osoby/rodziny nie korzystające aktualnie ze świadczeń pomocy społecznej winny wypełnić druki zamieszczone w załącznikach:

A) druk załącznika nr 5.1 do Wytycznych „część B Oświadczenie” (zał. nr 1)

B) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w działaniach towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zał. nr 2) i zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.mopsciechanow.pl (zał. nr 3) związanymi z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie do innych podmiotów   uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa oraz     podać numer telefonu kontaktowego i zgodę na przetwarzanie i przekazania danychosobowych do celów związanych z pomocą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Pracownicy socjalni po przeprowadzeniu rozmowy lub uzyskaniu wypełnionych i podpisanych załączników oraz oświadczeń od osób ubiegających się o tą formę pomocy, weryfikują zgromadzone dokumenty wnioskodawcy. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do pomocy w formie żywności, formularz ze skierowaniem przekazywany jest do organizacji pozarządowej zajmującej się dystrybucją żywności, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.

 

Kwalifikowanie do pomocy w ramach POPŻ  realizowane jest od 02.11.2020 r.

 

Pierwsze paczki żywnościowe zostaną wydane

przez organizacje pozarządowe w styczniu 2020 r.

 

O terminie odbioru paczek każda osoba zakwalifikowana zobowiązana jest nawiązać kontakt z organizacją pozarządową na początku każdego miesiąca w celu uzyskania informacji o terminie i miejscu dystrybucji żywności. W przypadku nie zgłaszania się po odbiór artykułów żywnościowych lub braku możliwości nawiązania kontaktu z osobami zakwalifikowanymi do pomocy, organizacje pozarządowe będą skreślać z listy zakwalifikowanych.

 

 

Wykaz organizacji pozarządowych:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

ul. Rzeczkowska 11

508-476-911

pckciechanow@wp.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

ul. 17 Stycznia 60B

600-954-190

Akcja Katolicka przy Parafii Św. Józefa w Ciechanowie

ul. P. Ściegiennego 18

501-306-794

672-41-12

www.akcjakatolickafara.republika.pl

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Serce Matki”

ul. 17 Stycznia 60B

501-131-643

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Powstańców Warszawskich 7

23 672-40-14

tpd-ciechanow@wp.pl

Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop

ul. Śmiecińska 9 (wejście od ul. Starowiejskiej)

kontakt możliwy tylko w poniedziałki, środy i piątki

508-475-122  

533-591-530

chsd@op.pl

   

Odbiorcy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mają obowiązek uczestniczyć w działaniach towarzyszących, do wyboru:   

 

                                                           Warsztaty  kulinarne

                                                           Warsztaty z dietetykiem

                                                           Warsztaty ekonomiczne

                                                           Warsztaty z psychologiem

 

Objaśnienia dotyczące warunków kwalifikowania do pomocy w ramach POPŻ.

 

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się min.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

-odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się:

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690),

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

Wytyczne

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3

 

 

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe