Placówka Wsparcia Dziennego

Placówka Wsparcia Dziennego

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2019

 

Placówka Wsparcia Dziennego pod nazwą Świetlica Środowiskowa działa w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie od 1 października 2016r. Została utworzona w ramach projektu „Dzieci nasza wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Umowa Nr RPMA.09.02.01-14-4198/16-00)  do dnia 30 września 2018r. Po tym okresie działalność placówki została przedłużona na dalsze 2 lata i od 1 października finansowana ze środków budżetu gminy.

 

Placówka przeznaczona była dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, nabór dzieci do placówki przeprowadzali pracownicy socjalni, zgodnie z potrzebami w tym zakresie. Do placówki stale uczęszczało 28 dzieci w wieku od 7 do 15 lat zamieszkujących na terenie miasta Ciechanów, których rodzice korzystali ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Ciechanowie.

 

Od stycznia 2019 roku decyzją Prezydenta Miasta Ciechanów zwiększono liczbę miejsc w placówce do 52. Zmienił się regulamin naboru do placówki, w którym zapisano:

„Do Placówki mogą uczęszczać dzieci i młodzież z terenu miasta Ciechanów, w wieku 6-18 lat, przy czym w chwili rekrutacji podopieczny nie może mieć  ukończone więcej niż 16 lat, wyrażające wolę uczestnictwa w zaplanowanych w ramach placówki zajęciach.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci i młodzież spełniające następujące kryteria:

a) pochodzące z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

b) zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

 1. pochodzące z rodziny o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, zazwyczaj korzystającej z pomocy społecznej w ramach MOPS.”

 

 

Cele placówki:

 1. Głównym  zadaniem  Placówki  jest  objęcie  dziecka  opieką  i  wychowaniem  w  celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Placówka realizuje swoje cele przez prowadzenie następujących form pracy środowiskowej:
 3. zapewnienie dziecku organizacji czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych,
 4. kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
 5. pomoc w nauce,
 6. opieka i wychowanie,
 7. współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
 8. zajęcia profilaktyczne,
 9. zajęcia sportowe i rekreacyjne,
 10. zajęcia w grupach zainteresowań,
 11. poczęstunek.

 

 

 

Placówka Wsparcia Dziennego funkcjonuje codziennie oprócz niedziel i świąt: od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w dwie soboty w miesiącu, ferie świąteczne, zimowe, wakacje w godzinach 8.00-16.00.

 

Placówka zapewnia:

-pomoc przy odrabianiu lekcji - codziennie w okresie szkolnym,

-zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, tematyczne, socjoterapeutyczne

-wsparcie psychologiczne - zajęcia indywidualne i grupowe, w tym spotkania z rodzicami

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (indywidualne):

*z j. polskiego

*z j. angielskiego

*z matematyki

- zajęcia rozwijające umiejętności:

*informatyczne

*społeczne i obywatelskie

*artystyczne

*sportowe.

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu