Informacje

Informacje

Data dodania: 20-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 20-02-2018

Placówka Wsparcia Dziennego

                                                                                                                   

Placówka Wsparcia Dziennego pn.: "Świetlica Środowiskowa" powstała dnia 1 października 2016 roku w ramach projektu „DZIECI – NASZA WSPÓLNA SPRAWA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Do placówki uczęszcza 28 dzieci: 14 dziewczynek i 14 chłopców.

 

Głównym  zadaniem  Placówki  jest  objęcie  dziecka  opieką  i  wychowaniem  w  celu wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

W ramach zadania realizowane są:

1. pomoc w odrabianiu lekcji

2. korepetycje z:

 -  języka polskiego

 - języka angielskiego

 - matematyki

3. zajęcia z profilaktyki uzależnień, z przeciwdziałania przemocy

5. zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie

6. zajęcia rozwijające z informatyki

7. zajęcia z przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego

8. wsparcie psychologiczne i pedagogiczne

 

Pozostałe formy pracy świetlicy:

1. organizujące czas wolny: gry i zabawy, organizacja imprez okolicznościowych;

2. wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: florystyczno-plastyczne, teatralne, sportowe, taneczne, kulinarne;

3. zwiększające kulturę osobistą, np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny;

4. rozwijające sprawność fizyczną: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka jazdy na łyżwach, nauka pływania, nauka Hip-Hop, tenis stołowy, bilard itp.

5. działania na rzecz świetlicy: np.: dbanie o wystrój placówki;

6. działania na rzecz środowiska lokalnego, np.: przygotowanie i wręczenie bombek na choinkę miejską.

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu