Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Data dodania: 03-08-2019

Informacja dotycząca Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ciechanowie informuje, że Gmina Miejska Ciechanów przystąpiła do realizacji rządowego programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, dofinansowanego  na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym, jakim jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.
Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

Adresowany jest do osób:

  • do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osób z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Z wsparcia w ramach Programu mogą skorzystać osoby spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza  32 D

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów :

– 23 672 20 91 wew. 34 – Agnieszka Dzienkiewicz - Specjalista Pracy Socjalnej - Dział Pomocy Środowiskowej,

– 23 672 20 91 wew. 34  – Weronika Waśniewska - Specjalista Pracy Socjalnej - Dział Pomocy Środowiskowej.

– 23 672 20 91  wew. 27 – Agnieszka Milewska - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe