Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data dodania: 18-01-2023

Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2023

Informacja dotycząca otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 2021 PLUS/

Iнфoрмaцiя  щoдo отримання допомоги харчовими продуктами в рамках Програми Оперативної Допомоги Продуктами Харчування 2014-2020 спів фінансованої з Європейського Фонду Допомоги Найбільш Нужденним (FEAD) Пiдпрограма 2021 Плюс

 

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 PLUS, kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie będzie odbywać się od 16.02.2023 r.

W tym celu osoby ubiegające się o pomoc żywnościową powinny:

 1. nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym obsługującym dany rejon, w celu ustalenia uprawnień do tej formy pomocy ze wskazaniem organizacji, która będzie realizować dystrybucję żywności, 
 2. osoby/rodziny niekorzystające aktualnie ze świadczeń pomocy społecznej winny wypełnić druki zamieszczone w załącznikach:

A) druk załącznika nr 5 do Wytycznych „część B Oświadczenie” - (zał. nr 1)/ Додаток до вимог № 1 UKR - Пiдпрограма 2021 Плюс

B) oświadczenie  - (zał. nr 2)/Додаток до вимог № 2 UKR- ЗАЯВА

C) oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w działaniach towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 PLUS, zapoznaniu się z klauzulami informacyjnymi zamieszczonymi na        stronie internetowej www.mopsciechanow.pl , związanymi z wyrażeniem             zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniem danych do innych podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - (zał. Nr 3).

D) Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – (zał. nr 4)/ Інформаційне положення щодо обробки персональних даних - (Додаток до вимог № 4)

Pracownicy socjalni po uzyskaniu wypełnionych i podpisanych załączników oraz oświadczeń od osób ubiegających się o tą formę pomocy, weryfikują zgromadzone dokumenty wnioskodawcy. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do pomocy w formie żywności, formularz ze skierowaniem przekazywany jest do organizacji pozarządowej zajmującej się dystrybucją żywności, która na jego podstawie przekazuje żywność osobie zakwalifikowanej.

Kwalifikowanie do pomocy w ramach POPŻ  odbywać się będzie  od 16.01.2023 r.

Pierwsze paczki żywnościowe zostaną wydane przez organizacje pozarządowe w kwietniu 2023 r. kolejna paczka w maju lub czerwcu 2023 r.

O terminie odbioru paczek każda osoba zakwalifikowana zobowiązana jest nawiązać kontakt z organizacją pozarządową na początku danego miesiąca w celu uzyskania informacji o dokładnym terminie i miejscu dystrybucji żywności. W przypadku nie zgłaszania się po odbiór artykułów żywnościowych lub braku możliwości nawiązania kontaktu z osobami zakwalifikowanymi do pomocy, organizacje pozarządowe będą skreślać z listy zakwalifikowanych.

Wykaz organizacji pozarządowych:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 11
508-476-911
pckciechanow@wp.pl
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
ul. 17 Stycznia 60B
600-954-190
Akcja Katolicka przy Parafii Św. Józefa w Ciechanowie
ul. P. Ściegiennego 18
01-306-794
672-41-12
www.akcjakatolickafara.republika.pl
Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Serce Matki”
ul. 17 Stycznia 60B
501-131-643
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Powstańców Warszawskich 7

23 672-40-14
tpd-ciechanow@wp.pl

Ciechanowskie Stowarzyszenie Filantrop
ul. Śmiecińska 9 (wejście od ul. Starowiejskiej)
kontakt możliwy tylko w poniedziałki, środy i piątki
508-475-122   
533-591-530
chsd@op.pl

 

Odbiorcy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 PLUS mają obowiązek uczestniczyć w działaniach towarzyszących, do wyboru:

 • Warsztaty  kulinarne
 • Warsztaty z dietetykiem
 • Warsztaty ekonomiczne
 • Warsztaty edukacyjne „Jak nie marnować żywności”

 

Objaśnienia dotyczące warunków kwalifikowania do pomocy w ramach POPŻ.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się min.

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenie za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego*,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • świadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 poz. 1622 z późn. zm.)

Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisówo promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania pracspołecznie użytecznych;
  5a) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanychz powodów politycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1255), ipomocy pieniężnej,o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantachoraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego(Dz. U. z 2021 r. poz. 1858), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r.o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1774), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobachdeportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przezIII Rzeszę i ZwiązekSocjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1818), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniupieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiaromdziałańwojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820) oraz w art. 10 ust. 2 ustawyz dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej orazosobach represjonowanych z powodów politycznych;
 6. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa wwychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 orazz 2021 r. poz. 1162 i 1981);
 8. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz. 1598);
 9. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski(Dz. U. Poz. 2529);
 10. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31austawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178,1192 i 1535);
 11. pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia9 listopada 2000 r. orepatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);
 12. środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przezorgany publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronęśrodowiska naturalnego;
 13. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 14. rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. Poz. 2270);
 15. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubiedziecięcym lub u dziennegoopiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawyz dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. z 2021 r.poz. 75, 952, 1901 i 2270);
 16. kwoty dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia10 kwietnia 1997 r. – Prawoenergetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn.zm.2));
 17. kwoty dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

* W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 - Додаток до вимог № 4.

Додаток до вимог № 1. UKR

Додаток до вимог № 2. UKR

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu