Wniosek o refundację podatku VAT

Wniosek o refundację podatku VAT

Data dodania: 23-01-2023

Data ostatniej modyfikacji: 23-01-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowe informuje, że odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Wnioski o refundację podatku VAT można składać w MOPS w Ciechanowie - pokój nr.:29 od poniedziałku do czwartku w godz.: 8:00-16:00  oraz w piątek w godz.: 7:30 - 15:30.

Wzór wniosku możecie Państwo pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie link.: http://mopsciechanow.pl/pliki lub w siedzibie jednostki pokoju nr.:29.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, takie samo jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli:

2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Trzeba to zrobić o dnia wejścia w życie ustawy, albo później w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Zwrot VAT od ceny gazu ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023. O zwrot VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury za gaz w nowym roku.

Żeby dostać zwrot pieniędzy, trzeba będzie złożyć wniosek o refundację podatku VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz trzeba będzie załączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

Informacje przedstawione we wniosku o zwrot podatku VAT za gaz składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku.

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu