Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data dodania: 11-08-2022

Data ostatniej modyfikacji: 11-08-2022

Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dofinansowanie w kwocie 558.756,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" — edycja 2022.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminie Miejskiej Ciechanów są skierowane do 20 osób spełniających wymogi formalne programu.

CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Dodatkowe cele stanowią:

1) poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czas trwania usług asystenta

1. Czas trwania usług asystencji osobistej − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

2. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
a). 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
b). 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c). 360 godzin rocznie dla:
– osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Realizator informuje, że będzie dokonywał doraźnych kontroli i monitorowania świadczonych usług asystencji osobistej. Czynności, o których mowa wyżej, dokonywane są bezpośrednio w miejscu realizacji usług.

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia* oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (stanowiących załączniki do ogłoszenia) i dostarczenia ich:

1. pocztą lub przesyłką kurierską na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 32D, 06-400 Ciechanów.

2. osobiście w siedzibie Zamawiającego, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23-672-20-91 wew 34.

*(Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Karta zgłoszeniowa

Klauzula RODO

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu