PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021 – 2025 MODUŁ II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” EDYCJA 2022

PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021 – 2025 MODUŁ II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” EDYCJA 2022

Data dodania: 11-04-2022

Data ostatniej modyfikacji: 01-06-2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI "SENIOR+" NA LATA 2021 – 2025

MODUŁ II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”

EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE      

 116 640 ,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   

260 640,00 ZŁ

Założeniem programu jest wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. W ramach programu samorządy mogą otrzymać dofinansowanie na :

 • utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki (moduł 1)
 • zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek (moduł 2).

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”

 • tworzenie nowych, dziennych placówek „Senior+”;
 • zwiększenie liczby miejsc w placówkach „Senior+”.

Celem  operacyjnym  Programu  jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym  zawodowo  w  wieku  60  lat i więcej –  poprzez  umożliwienie im korzystania z oferty  na rzecz społecznej aktywności,  a  także obejmującej usługi  w  zakresie  aktywności ruchowej  lub  kinezyterapii,  oferty  edukacyjnej,  kulturalnej,  rekreacyjnej  i  opiekuńczej  – w zależności  od  potrzeb  stwierdzonych  w  środowisku  lokalnym.

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia    8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.


Informacja Graficzna

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu