Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka

Data dodania: 27-02-2018

Data ostatniej modyfikacji: 27-02-2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie  jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Ciechanów realizującą zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, świadczeń rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu