Stypendium Szkolne

Stypendium Szkolne

Data dodania: 20-09-2022

Data ostatniej modyfikacji: 21-06-2024

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwiania pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania uczniów zdolnych.

Świadczenie z pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane jest w dwóch formach:

STYPENDIUM SZKOLNE

Uprawnionymi do korzystania ze stypendium szkolnego są:
zamieszkali w Ciechanowie:

 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski należy składać od 1 do 15 września w danym roku szkolnym.

Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o stypendium szkolne jest kryterium dochodowe w kwocie 600 złotych netto na członka rodziny oraz występowanie jednego z czynników takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium może być udzielane uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów).

Przyznane stypendium szkolne dla ucznia podlega refundacji po wcześniejszym rozliczeniu rachunków/ faktur na kwotę przyznaną w decyzji.                     
Dokumentami tymi będą rachunki imienne, faktury imienne i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków.
 
ZASIŁEK SZKOLNY

Jest to świadczenie jednorazowe dla uczniów u  których wystąpiło zdarzenie losowe w wyniku którego nastąpiło znaczne pogorszenie warunków materialnych , bytowych (np. śmierć jednego z rodziców, pożar, ciężka choroba, wypadek). O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.                            
Jego maksymalna wysokość wynosi 620,00zł.                                    
Można się o niego ubiegać cały rok.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz.1915 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2003r. O pomocy społecznej (Dz.U.z 2021r. Poz 2268 z późn. zm.)
 3. Uchwała nr 203/XVI/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2021    poz. 735 z późn. zm.)

 

WZORY WNIOSKÓW

 • Ciechanów
 • Otwórz się na Ciechanów
 • Mazowsze
 • Dofinansowania
 • EFS
 • Kapitał ludzki
 • mjwpu