Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Data dodania: 19-03-2020

Data ostatniej modyfikacji: 10-01-2022

WZORY WNIOSKÓW - DODATEK OSŁONOWY

Wniosek o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

WZORY WNIOSKÓW - DODATEK MIESZKANIOWY

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Druk deklaracji o dochodach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

WZORY WNIOSKÓW - DODATEK ENEREGTYCZNY

Wniosek o dodatek energetyczny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

WZORY WNIOSKÓW - POMOC SPOŁECZNA

Wzory wniosków -  Zaświadczenia o wynagrodzeniu i stanie majątkowym oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, wniosek o pomoc :

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

WZORY WNIOSKÓW - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

Pobierz


Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Pobierz

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Pobierz


Świadczenie rodzicielskie

Pobierz


Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku (aktualizacja na dzień 29.06.2021) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022

Pobierz


Zasiłek pielęgnacyjny

Pobierz


Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Pobierz

Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Pobierz


Świadczenie pielęgnacyjne

Pobierz


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania do 31 października 2021 r.

Pobierz

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.

Pobierz


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Pobierz

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Pobierz


Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Pobierz


WZORY WNIOSKÓW - STYPENDIA

Załącznik 1 - Oświadczenie

Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Załącznik 3 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


WZORY WNIOSKÓW - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Wzór - Żądanie wydania zaświadczenia o wysokosci przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Pobierz


INNE DOKUMENTY

Zarządzenie Dyrektor MOPS dot. Bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.:

Załącznik1

Regulamin Bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego:

Załącznik1

 

 

  • Ciechanów
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Manley - Nowoczesne strony internetowe