Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Data dodania: 19-03-2020

Data ostatniej modyfikacji: 08-07-2024

WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODATKU VAT

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r.

Wniosek o refundację podatku VAT

Klauzula informacyjna


WZORY WNIOSKÓW - DODATEK ELEKTRYCZNY

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


WZORY WNIOSKÓW - DODATEK WĘGLOWY

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


WZORY WNIOSKÓW - ŚWIADCZENIA DLA UCHODŹCÓW

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego

Formularz kwalifikujący do przyznania pomocy na podstawie art 29 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa


WZORY WNIOSKÓW - świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


WZORY WNIOSKÓW - DODATEK OSŁONOWY

Wniosek o dodatek osłonowy

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych


WZORY WNIOSKÓW - DODATEK MIESZKANIOWY

Poradnik

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Druk deklaracji o dochodach

Oświadczenia

Zaświadczenie o dochodach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


WZORY WNIOSKÓW - DODATEK ENEREGTYCZNY

Wniosek o dodatek energetyczny

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


WZORY WNIOSKÓW - POMOC SPOŁECZNA

Wzory wniosków - Zaświadczenia o wynagrodzeniu i stanie majątkowym oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, wniosek o pomoc

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


WZORY WNIOSKÓW - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie wychowawcze - wzór wniosku (aktualizacja na dzień 29.06.2021) do stosowania na okres świadczeniowy 2021/2022

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Świadczenie pielęgnacyjne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania do 31 października 2021 r.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) - wzór wniosku do stosowania od 1 listopada 2021 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na bieżący okres 2020/2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wzór wniosku do stosowania na nowy okres 2021/2022

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego , dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


WZORY WNIOSKÓW - STYPENDIA

Uchwała nr 203/XVI/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów

Załącznik 1 - Oświadczenie

Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Załącznik 3 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


WZORY WNIOSKÓW - PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Wzór - Żądanie wydania zaświadczenia o wysokosci przeciętnego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego


INNE DOKUMENTY

Zarządzenie Dyrektor MOPS dot. Bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin Bezpłatnej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

 

 

  • Ciechanów
  • Otwórz się na Ciechanów
  • Mazowsze
  • Dofinansowania
  • EFS
  • Kapitał ludzki
  • mjwpu